นิทรรศการเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตไทย

นิทรรศการเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตไทย ( Science and Technology and Thai Way of Life )

Dept : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

Year : 2560