นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เทิดไท้องค์ราชันย์ขจรไกลทั่วหล้า “รายอกีตอ”

Dept : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษานราธิวาส

Year : 2563